Connect GTC - CodaBox

Beste Klant,

U geeft bij deze Toestemming aan CodaBox om de dienst ‘CodaBox Connect’ te activeren voor Uw Softwareleverancier met betrekking tot de Klanten en de Boekhouddocumenten die U in de Software heeft geselecteerd.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze Toestemming :

 1. In deze voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis :
  1. Boekhouddocumenten : de boekhoudkundige documenten die 1) betrekking hebben op Uzelf of op Uw Klanten en die door CodaBox zijn verzameld in het kader van Uw gebruik van één of meer CodaBox Producten, en 2) waarvoor de dienst ‘CodaBox Connect’ beschikbaar is en 3) die U heeft geselecteerd in de Software;
  2. CodaBox : CodaBox NV/SA met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsepoort 1 (ondernemingsnummer 0840.559.537)
  3. CodaBox Connect : de dienst die CodaBox levert aan Uw Softwareleverancier, waarbij Uw Softwareleverancier Uw Boekhouddocumenten via de CodaBox API kan ophalen bij CodaBox om ze vervolgens af te leveren in de Software;
  4. CodaBox API : de relevante CodaBox Application Programming Interface(s) via dewelke de dienst ‘CodaBox Connect’ beschikbaar is voor Uw Softwareleverancier;
  5. CodaBox Product(en) : een CodaBox product (inclusief maar niet beperkt tot CODA, SODA, CARO, VOICI, VOILA) dat door U wordt gebruikt in het kader van een rechtstreekse of onrechtstreekse overeenkomst met CodaBox;
  6. Klant(en) : de partij aan wie U boekhoudkundige diensten verleent en met betrekking tot dewelke U één of meerdere CodaBox Producten gebruikt;
  7. Softwareleverancier : de leverancier van Uw Software;
  8. Software : het door U gebruikte boekhoudsoftwarepakket en/of administratiesoftwarepakket van Uw Softwareleverancier dat via de CodaBox API met CodaBox wordt gekoppeld in het kader van de dienst ‘CodaBox Connect’;
  9. Toestemming : de huidige procedure waarbij U CodaBox de toestemming geeft om de dienst ‘CodaBox Connect’ te activeren voor Uw Softwareleverancier;
 2. Door Toestemming te verlenen :
  1. Bevestigt U dat U gemachtigd bent om Toestemming te verlenen;
  2. Geeft U CodaBox de toelating om de Software te koppelen met CodaBox via de CodaBox API in het kader van de dienst ‘CodaBox Connect’;
  3. Geeft U CodaBox de toelating om, via de CodaBox API in het kader van de dienst ‘CodaBox Connect, de Boekhouddocumenten voor de Klanten die U heeft geselecteerd in de Software, te laten ophalen door Uw Softwareleverancier;
  4. Aanvaardt U zonder voorbehoud eventuele beperkingen die CodaBox oplegt aan Uw Softwareleverancier met betrekking tot de dienst ‘CodaBox Connect’;
 3. CodaBox rekent U niets aan voor het gebruik van de dienst ‘CodaBox Connect’. Hou er evenwel rekening mee dat Uw Softwareleverancier U een vergoeding kan aanrekenen voor de dienst.
 4. De dienst ‘CodaBox Connect’ wordt door CodaBox geleverd aan Uw Softwareleverancier. CodaBox draagt ten opzichte van U geen enkele aansprakelijkheid in verband met de dienst ‘CodaBox Connect’. Eventuele klachten met betrekking tot de dienst ‘CodaBox Connect’ dient U exclusief op te nemen met Uw Softwareleverancier.
 5. Met betrekking tot de selectie van Uw Klanten voor wie de dienst ‘CodaBox Connect’ moet worden geleverd, zal CodaBox reageren op elk verzoek dat daartoe door Uw Softwareleverancier via de CodaBox API aan CodaBox wordt gericht, voor zover de geselecteerde partij Uw Klant is en er Boekhouddocumenten voor deze partij beschikbaar zijn . CodaBox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik dat Uw Softwareleverancier desgevallend maakt van dit selectieproces. CodaBox zal U wel op geregelde tijdstippen een overzicht bezorgen van alle partijen voor dewelke Uw Softwareleverancier namens U een selectieprocedure heeft uitgevoerd.
 6. U kan Uw Toestemming op elk ogenblik intrekken via MyCodaBox.com, geheel dan wel gedeeltelijk met betrekking tot specifieke Klanten.
 7. Onderhavige voorwaarden mogen door CodaBox op elk ogenblik worden gewijzigd op voorwaarde dat CodaBox U minstens één (1) maand op voorhand informeert over een dergelijke wijziging.